תרגום גיליונות בטיחות SDS

לָאוֹר תרגומים • שרות • התמחות • ניסיון • איכות ודיוק • 

 !מבטיחים את מה שאנחנו יכולים לספק ומספקים את מה שאנחנו מבטיחים

 

מה היתרון לתרגם את גיליונות הבטיחות שלנו ב-לָאוֹר?

פתרון מקיף
לָאוֹר מספקת פתרון מקיף לתרגום גיליונות בטיחות (SDS) למוצרים כימיים מאנגלית לעברית
תרגום שנעשה בכפוף לדרישות הבינלאומיות העדכניות של פורמט GHS העולמי לעקביות ואחידות בסיווג הכימי בין מדינות, יחד עם התאמת הגיליון לדרישות הרגולטוריות הייחודיות של מדינת ישראל (למשל, מתי חלה חובה לדווח לפיקוד העורף?).
ל-
לָאוֹר ניסיון רב שנים בתרגום גיליונות בטיחות למגוון גדול ורחב של לקוחות. 


ניסיון ויידע רב שנים בתרגום גיליונות בטיחות 

 • ניסיון ויידע מצטבר בתרגום מאות גיליונות בטיחות ללקוחות רבים מרוצים, גופים מוסדיים, חיילות צה"ל, משרד הביטחון וגופים הפועלים עם המשרד, תעשיות, יצרנים, משווקים, לקוחות פרטיים וכל מי שעוסק או בא במגע עם חומרים מסוכנים.

 • התרגום לעברית כולל התאמת הגיליון לעמידה בדרישות הרגולטוריות הישימות במדינת ישראל והכנת גיליון קצר/כרטיס בטיחות המיועדים לעובדים בעמדת העבודה לכוחות החרום וההצלה.

מי מתרגם את גיליונות הבטיחות ב-לָאוֹר?

למתרגם של לָאוֹר תואר ראשון ותואר שני בהנדסת חומרים, מומחה לתחום החומ"ס

 • ב-לָאוֹר, תרגום גיליונות בטיחות M/SDS מבוצע על-ידי מתרגם שהוא מגיסטר למדעים (M.Sc) בתחום הנדסת חומרים, מוסמך ע"י המוסד לבטיחות וגהות כמורשה חומ"ס בתאגיד, מומחה בתחום הסיווג לחומרים מסוכנים והכנת גיליונות בטיחות, ארוך וקצר.

 • תרגום והכנת גיליונות בטיחות בעברית מחייבים הכרת התחום, הסמכה וידע מקצועי. ישנה חשיבות רבה לכך שתרגום הגיליון יתבצע אך ורק על-ידי מהנדס חומרים או מהנדס כימיה, מורשה לתחום ומתמצא בו.

הצעת מחיר Bid Online

?למה חשוב לשים לב כשמתרגמים גיליונות בטיחות לעברית

 • בתרגום הגיליונות שמקורם בחו"ל, חסרה התקינה הלוקלית הישראלית, יש לאתרה ואם נדרשת, יש להשלימה בגיליון המתורגם לעברית.

 • בביצוע תרגום 'כפי שהוא' - יתקבל גיליון בטיחות, אמנם בשפה העברית, אבל כזה שמשקף את הדרישות הישימות של תקנות המקור וחסר את ההתאמה לרגולציה והתקנות בישראל. יש לוודא שהגיליון תואם את החוקים והתקנות בישראל.

 • למידע העדכני המקומי בגיליון, חשיבות רבה בקרות מצבי חירום כגון אש, שפך או דליפה בהם מעורב חומר מסוכן.

 • תוכלו לתת דוגמא?: כן, למשל חובת הדיווח לפיקוד העורף, מה עושים עם שפך, או מה הן דרכי ההתקשרות העדכניות עם רשויות החרום בישראל.

דגשים נוספים שיש להכיר בתרגום גיליון בטיחות?

 • גיליון הבטיחות הינו כלי עזר חיוני כבר משלב טרום תחילת עבודה עם החומר המסוכן, לצורך הכרה וזיהוי הסיכונים, תכנון הפעילות, התאמת המיגון והכנת נהלי העבודה.

 • תרגום הגיליונות נעשה לפי שיטת הסיווג של גיליון המקור ולאותו פורמט. 
  רוב הגיליונות המתקבלים כיום הם בפורמט ההרמוני העולמי החדש 
  GHS.

 • לא ניתן להסב גיליונות בדירקטיבות של פורמט ישן לגיליונות בפורמט GHS.
  השינוי הוא ברמת
  הפוֹרְמָלִיזַצְיָה ואינו מסתכם בשינוי ויזואלי.

 • אחריות מיידע וזיהוי, סעיפי החובה וכל תוכן אחר בגיליון הבטיחות, הינה של מי שכתב את הגיליון במקור ושל יצרן/ספק החומר/ים.​

למי שרוצה להרחיב ידע: מהם גיליונות בטיחות SDS לחומרים מסוכנים?  

 • גיליון בטיחות Safety Data Sheet תיקני הוא מסמך בן 16 סעיפים.
  מפרט את פרטי היצרן/יבואן ודרכי התקשרות. הרכב ותכונות החומר הכימי, גורמי סיכון, משפטי סיכון והצהרות זהירות. אמצעי מיגון ועבודה בטיחותית, הנחיות לטיפול, נטרול, טיהור וסילוק. שינוע, עזרה ראשונה, כיבוי אש, אחריות ועוד. 

 • חובה להחזיק בכל מפעל או עסק גיליונות בטיחות SDS של החומרים המסוכנים והכימיקלים שנמצא בשימושם.

 • מידע בטיחות לחומרים מסוכנים יהיה זמין ונגיש להנהלה ולעובדים, לרשויות מקומיות, גורמי כיבוי ושרותי הצלה ורפואה במקרי חרום.

 • לפני שימוש בחומר, יש לעיין בגיליון הבטיחות הניתן על-ידי הספק.

 • סעיף 31 בתקנת REACH מפרט את אופן כתיבת גיליון הבטיחות, 
  גיליון בטיחות יהיה בשפה הרשמית של המדינה.

GHS - (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

 • סטנדרט כלל עולמי חדש של האו"ם. משמש בארה"ב, קנדה ובמדינות רבות אחרות בעולם. שיטה מתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על חומרים כימיים, בכלל זה תיווי ואריזה, על-מנת לאפשר סטנדרטיזציה של סווג החומרים. 

(Classification, Labeling, Packaging) - CLP

 • הרגולציה האירופאית בנושא סיווג, סימון ואריזה של חומרים מסוכנים. 

 • השיטה מעדכנת את הדירקטיבות האירופאיות C) No 1272/2008) ואת הרגולציה No.1907/2006 U והלכה למעשה מאמצת את שיטת GHSע"מ להקל על הסחר העולמי ותקשורת הרמונית של מידע מסוכן על כימיקלים ועל מנת לקדם את היעילות רגולטורית.

 • בישראל מכון התקנים אימץ את תקנות ה-CLP ויצרנים/יבואנים/משווקים ומשתמשים נדרשים להכין את הגיליונות לפי תקן זה.

 • MSDS הוחלף ל-SDS, משפטי הסיכון (R-phrases) ומשפטי בטיחות (S-phrases) שבהם השתמשו בעבר, מוחלפים בהצהרות גורמי סיכון (H-statement) והצהרות זהירות (P-statement) בהתאמה.

 • תקן ישראלי 2302 חלק 1 - "ת"י 2302, חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תווי וסימון", במהדורתו המעודכנת.

הצעת מחיר Bid Online

האם יש סוגים שונים של גיליונות בטיחות?
סוגי הגיליונות הם גיליון בטיחות ארוך (מלא) וגיליון בטיחות קצר/כרטיס בטיחות 

למרות הדמיון בשם בין גיליון בטיחות ארוך וגיליון קצר, ישנו הבדל בסיסי בין השנים. הגיליון הקצר/כרטיס הבטיחות נגזרים מהגיליון הארוך, הארגון יחזיק בשניהם.
 

מהו גיליון בטיחות מלא (גיליון ארוך)?

 • גיליון חובה הנדרש על-פי חוק. מכיל מידע טכני ומדעי מפורט על החומרים, סכנות בשימוש, תקנות בינלאומיות, הוראות בטיחות בעבודה, דרכי תגובה, טיפול וחירום.

 • יש להיעזר בגיליון וללמוד את הסיכונים והדרישות לפני השימוש בחומר מסוכן.

 • אינו בהכרח מיועד במלואו לעובדים בעמדת העבודה.

מהו גיליון בטיחות קצר/כרטיס בטיחות? 

 • גיליון בטיחות קצר/כרטיס בטיחות, הינם תוצר המופק מתוך התרגום של הגיליון המלא ונלווים אליו. הגיליון הקצר/כרטיס הבטיחות ימצאו תמיד בעמדת העבודה.

 • גיליון קצר/כרטיס בטיחות כוללים הוראות לטיפול והתנהגות העובדים והציבור במקום, בעת התרחשות אירוע חירום כימי וכוללים מידע חיוני לכוחות הרפואה וכיבוי האש, מספקים נתונים ומיידע חיוני בסיסי על תכונות החומר. 

 • גיליון קצר/כרטיס בטיחות בפני עצמו אינם מחליפים את הגיליון המלא אלא מהווים אמצעי עזר זמינים לכוחות החירום ולעובדים בעמדת העבודה וחובה להציגם יחד עם הגיליון המלא.

 ? DFU מה זה ? IFU מה זה
   תרגום הנחיות/הוראות שימוש למכשור רפואי

 • IFU - Instructions for use 

 • DFU - Directions for use

קישורים ישימים לחיצה עם העכבר)

לָאוֹר - הפתרון המקצועי לתרגום גיליונות הבטיחות שלכם 

 • ספקים מורשים של משרד הביטחון, וצה"ל


מה גיליון הבטיחות שאתם צריכים היום?
לייעוץ לגבי לתרגום הבטיחות, מומלץ ליצור אתנו קשר בשעות הפעילות ללא התחייבות. לקבלת הצעת מחיר Bid Online 

clipboard.png