top of page

מושגי בטיחות, הגדרות וזיהוי
 

בטיחות

מכלול הסיכונים נמצא תחת בקרה ושליטה מתמדת, עבודה מתוכננת במינימום סיכונים.

גהות

היגיינה, בריאות תעסוקתית, עבודה ללא מחלות מקצוע.

מחלות מקצוע

חולי מתפתח באיטיות ונגרם ע"י חשיפה לגורם מזיק הקשור לתעסוקת הנפגע.

אירוע

מקרה שבו נוצר פוטנציאל לתאונה אך הסתיים ללא נפגעים, נזק או אבדן  אחר.
מהאירוע ניתן להפיק לקחים למניעת תאונות בעתיד.

תאונה

אירוע לא מכוון שעשוי לגרום לפציעה ואף מוות. כמו כן, נזק לרכוש.

סיכון

הנזק הצפוי מהתרחשותו של אירוע, כפול מידת הסבירות שהאירוע יתרחש.

גורם הסיכון

גורם או מצב שעלול להוביל לפציעה, פגיעה בבריאות, נזק לרכוש, נזק לסביבת העבודה או הצירוף של חלקם או כולם.

זיהוי גורם סיכון

תהליך הלמידה וההכרה בקיומו של גורם סיכון ובמאפייניו.

רמת בטיחות  

רמת בטיחות נאותה הנדרשת עפ"י חוק, נהלים, הוראות וצווים.

ציוד מגן/ציוד בטיחות

ציוד מיגון אישי (כפפות, מסכת פנים, סינר, חליפת מגן, מערכת נשימתית וכד'), מערכות ציוד והצלה, מערכות גילוי אש, מערכות צופרי אזעקה, ציוד כיבוי אש, מערכות כיבוי אוטומטית וכל ציוד נוסף הנדרש לצורך ביצוע עבודה / משימה בצורה בטוחה.

סקר סיכונים

סקר שמטרתו זיהוי גורמי הסיכון, הערכת סיכונים, בקרת סיכונים, פעולת להסרת הסיכון או להקטנתו.

נאמן בטיחות

עובד המקבל את מינויו ממונה הבטיחות בארגון. תפקידו להנחות, למנוע, לבדוק, לטפל ולהמליץ להנהלה ולעובדים בכל הקשור בנושאי הבטיחות בארגון בשגרה ובחרום, כך גם לגבי קבלני משנה בעת שהותם בארגון.
 

יש לכם פרוייקט? בואו נדבר

כללי שימוש באזהרות, אמצעי זהירות והערות

gear.png

אזהרה

הליך עבודה, הוראה וכדומה אשר אם לא יבוצעו בדיוק כנדרש עלולים להסתיים בפציעה חמורה או אבדן חיי אדם.

זהירות

הליך עבודה, הוראה וכדומה, אשר אם לא יבוצעו בקפדנות, עלולים להסתיים בגרימת נזק חמור או הרס המכשור/הציוד.

הערה

הליך עבודה, תנאי וכדומה הדרוש כמידע נוסף לביצוע מושלם ותקין של העבודה.

  • המושגים והכללים לעיל הינם כלליים ואוניברסליים וכל יחיד או ארגון יבצעו הערכה לדרישותיהם והתאמתם לשימושם.

?מה התרגום שאתם צריכים היום

לייעוץ לגבי התרגום הטכני המתאים לכם, מומלץ ליצור אתנו קשר בשעות
 
הפעילות ללא התחייבות. לקבלת הצעת מחיר

יש לכם פרוייקט? בואו נדבר 

מושגי בטיחות, הגדרות וזיהוי

bottom of page