top of page

 תקנון ותנאי שימוש באתר לָאוֹר

לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים)
תנאי שימוש, מדיניות, חוקי האתר, נהלים, הגבלת אחריות, מידע שנשמר, גישה, פרטיות, נגישות, זכויות, זכויות יוצרים ועוד..

© לָאוֹרכֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת

All rights reserved ©

הגלישה והשימוש באתר ובתכני האתר זה הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים לעייל: 
זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • זכויות היוצרים וסימנים מסחריים באתר זה, תכנונו, עיצובו, שם, קוד, לוגו, כלים, מוצרים, הפניות, תכנים, מאמרים, סרטונים, תמונות, איורים, טפסים וקבצים כולל המוצעים להורדה וכל חומר אחר המוצג באתר הינם קניין רוחני בלעדי ושייכים במלואם ל-לָאוֹר פרסומים טכניים והנדסה (לָאוֹר תרגומים) מוגנים בהגנת זכויות יוצרים © ללא הגבלה בזמן.

 • כל העתקה ו/או שימוש בלתי מורשה מהווים הפרת זכויות.

 • אין לצלם ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או להעביר, בכל אמצעי וצורה שהיא, חומרים כל שהם שנמצאים באתר לָאוֹר תרגומים (אתר זה), או חלקים מהם.

 • לשום גורם ואין רשות לעשות בהם שימוש כל שהוא, ללא שקיבל היתר מפורש בכתב, של לָאוֹר פרסומים טכניים והנדסה (לָאוֹר תרגומים) או של מנהל האתר.

 • במידה ומצאתם עניין בתכני אתר לָאוֹר תרגומים (אתר זה) או בחלק מהם – פנו אלינו בבקשת רשות לשימוש / התייעצות במייל הרשום מטה.

כללים, נהלי האתר, משתמשים ומבקרים באתר 

 • אתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) עוסק ב"עולם התרגום" ובתכנים המשיקים לו (לדוגמה: עריכה, גרפיקה, הקלדה, עימוד, הכנה לדפוס, OCR, צילום, הדפסה, הוצאה-לאור וכד').

 • תכנים באתר משקפים את דעת הכותב בלבד ואינם בגדר המלצה לפעולה.

 • שפת האתר היא עברית בשילוב אנגלית.

 • ניתן להפנות באמצעות ה-מייל הצעה להוספת נושאים בתנאי שאלו עוסקים בתחום אליו נועד אתר זה ובלבד שאינם חומרי שיווק או מכירות או שאסורים על-פי חוק.

 • שימוש בתכנים, העלאתם לאתר, בכלל זה לבלוג האתר ומתן קרדיטים, נתונים לשיקולו הבלעדי של מנהל האתר.

 • איננו משלמים עבור חומרים שיעולו / יתפרסמו באתר ו/או בבלוג האתר.

 • הכותב מוותר מראש על טענת זכויות יוצרים, קניין רוחני ו/או כל דרישת תמורה אחרות. 

 • למנהל אתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) ולשיקולו הבלעדי שמורה הזכות לערוך את הכתוב, לתמצת, להרחיב, לשנות, להתאימו לאתר, לתקן שגיאות שפה ולשון ו/או להסירו.

מדיניות הפרטיות של האתר

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) מכבדת את פרטיות המשתמשים ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית.

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) לא תעביר מידע זה לצד שלישי, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

 •  בנוסף, לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות, לצרכי שיווק ולצרכים סטטיסטיים.

 • למנהל אתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) שמורה הזכות להסיר בכל עת וללא צורך במתן הסבר, כל חומר שהועלה לאתר ו/או לבלוג האתר, מידע, תגובה, תמונה, מאמר וכד'.

 • למנהל אתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) שמורה הזכות לחסום בכל עת משתמש או גולש באתר, בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו, או אפילו בהתאם למדינת המוצא שלו, ללא צורך במתן הסבר כל שהוא למשתמש ו/או יהיה מקובל על הגולש.

איסור ספאם

 • חל איסור מוחלט על יצירת ושליחת ספאם, דואר זבל, או כל נוזקה אחרת. אם ימצאו כאלו, הם יוסרו מידית והמעלה יחסם לצמיתות. לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) / מנהל האתר יבחנו הגשת תביעת נזיקין.

הצעת מחיר Bid Online
מיידע, תנאי שימוש והגבלת אחריות למידע ושימוש במידע   

 • אתר זה מכיל מיידע מגוון המהווה חומר עזר לנוחות הגולשים באתר ומשמש למטרות אינפורמטיביות כלליות בלבד, על בסיס ניסיון ויידע אישי ו/או איסוף ממקורות גלויים.

 • אין להתייחס למידע זה כמידע עובדתי ו/או מידע שלם, ו/או על פי חוק ו/או על פי חובת גילוי כל שהוא.

 • חל איסור מוחלט לשימוש באתר ו/או הבלוג של האתר לצרכי מכירות, שיווק וקידום עסקים או שיווק וקידום עצמי ושל אחרים על-ידי מעלה התכנים. אלו יוסרו מידית.

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים)ו/או מנהל האתר /או ומי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות באשר לדיוק, תקינות, שלמות, איכות או שימושיות מידע כל שהוא המופיע באתר, הן בשפה האנגלית והן בשפה העברית.

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) ו/או מנהל אינם ערבים לדיוק המידע ואינם אחראים לכל הפסד או נזק אשר ייגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה משימוש שנעשה במידע שבאתר זה ו/או מסירתו לאחר.

 • אין לראות את הפרסום באתר כהמלצה, או להצביע על כך שנבדק על ידי האתר.

 • קישורים לאתרי אינטרנט אחרים הנמצאים באתר הנם למטרת נוחות בלבד.

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) ו/או מנהל האתר אינם אחראים לשלמות הקישור, זמינותו ו/או לתוכן האתרים הללו ו/או למידע שהאתרים הנ”ל מציעים.

 • ​מומלץ לכל קורא לבחון התאמת כל פרסום, תוכנה, שירות או יישום לצרכיו ולדרישותיו, גם אם הם מסופקים בחינם.

 • שימוש ומידע כאמור אינם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש ואינו פוטר את המשתמש מחובתו לבצע הערכת סיכונים משל עצמו.

אחריות והגבלת חבות ונזקין

 • צוות האתר/מנהל האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר, לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר/מנהל האתר.

 • הטקסט הרשמי באתר הוא השפה העברית בשילוב אנגלית. כל אי-התאמה או הבדלים שנוצרו בשל תרגומו אינם מחייבים ואין להם כל השפעה משפטית למטרות ציות או אכיפה.

 • הגלישה והשימוש באתר ניתנים AS IS "כמות שהוא", שימוש הינו באחריות המשתמש, ללא אחריות או תניה. באופן מיוחד, איננו ערבים לאפשרות של שיבושים
  או שגיאות או נזקים. 

 • המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה בגין נזק כל שהוא, ישיר, תוצאתי או עקיף. 

הוראות דין ואזור שיפוט

 • על תנאי שימוש הנ"ל יחולו הוראות דיני מדינת ישראל בלבד.

 • כל תביעה או הליך משפטי בעניין הקשור באתר זה או הנובע ממנו, יתבררו אך ורק ב-בית המשפט המוסמך לכך במדינת ישראל ושמקום שבתו הוא בעיר הקרובה ביותר למשרדי לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים).

בעלי זכויות יוצרים חיצוניים וקרדיטים

 • ב-לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) מכבדים זכויות יוצרים ועושים את מרב המאמצים לאתר את בעלי הזכויות, למנוע פגיעה בזכויות כל שהם, בכלל זה זכויות יוצרים בפרסומים/ תכנים/ צילומים/ סמלונים/ אחרים, בהם נעשה שימוש על ידנו.

 • תמונות, סמלונים (אייקונים) וחומרים אחרים בהם נעשה שימוש מלא או חלקי באתר נרכשו בתשלום או הורדו מאתרים חינמיים או כאלו שדורשים קרדיט (ציון שם היוצר) תמורת השימוש. 

 • ככל הידוע לנו, אלו הם:

www.flaticon.com Icon made by becris

-  www.flaticon.com Icon made by Kiranshastry

-  https://www.shutterstock.com/hom
- חלקים מתוך תבניות של Office.

 • שימוש בתמונה/חומרים מתוך הרשתות החברתיות, נעשה לפי סעיף 27 א לחוק זכויות היוצרים. 

 • במידה ונמצא או ימצא שנעשה באתר זה שימוש ללא שניתן קרדיט, או פגיעה בזכויות יוצרים, אזי הוא נעשה בשוגג ובתום לב.

 • עם קבלת פנייה ממי שטוען לקרדיט או לזכויות יוצרים ויש בידו להוכיח את טענת הבעלות, אנו מתחייבים לתקן מהר ככל הניתן את הטעות ו/או להעלות קרדיט, אם נדרש.

 • ניתן ליצור קשר (בשעות הפעילות א'-ה' 09:00 - 17:00 טלפון 08-9435901)
  ו/או באימייל
  laor.info@gmail.com ו/או בקישור 'דברו איתנו' באתר.

 

נגישות האתר / הצהרת נגישות

במידה והמשתמש נתקל בבעיה
מוזמנים ליצור קשר (בשעות הפעילות א'-ה' 09:00 - 17:00 טלפון 08-9435901) ו/או  באימייל laor.info@gmail.com ו/או בקישור 'דברו איתנו' באתר.

פרטיות

 • GDPR - חוק הגנת הפרטיות החדש של האיחוד האירופי, מאי 2018, (הנוסח המלא של החוק ניתן לאיתור בחיפוש באינטרנט).

 • בתמצית, חובת הגנת הפרטיות חלה על כל מי שאוסף ומעבד מידע הנוגע לבני אדם הנמצאים באיחוד (אזרחים, תושבים, תיירים ואחרים), גם אם הוא עצמו לא באיחוד. 

 • מטבע הגדרתה כעסק, לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) מתקבל/ נשמר/נאגר, מיידע המתייחס ללקוחות קיימים ו/או לקוחות פוטנציאלים ו/או מזדמנים. לרוב אבל לא רק,  בעקבות פנייתם לקבלת שירותים ו/או בקשתם לקבלת הצעת מחיר ו/או לייעוץ ו/או התעניינות, או כל שרות אחר מ-לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים).

 • לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע באמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים בכדי ליישם את מטרות מדיניות הפרטיות.

 • ידוע ומוסכם שישנה אפשרות ש-לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) תידרש מכוח הדין, למסור מידע לרשויות שונות, לפי חובות רגולטוריות החלות עליה.

יש לך פרוייקט. בו נדבר
 

המידע הנאסף

מבוא: בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, כתובת דואל שלך וכיו"ב ("מידע אישי"). מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר מרצונך ובהסכמתך, אף שלא חלה עליך חובה חוקית למוסרו.
חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. מידע מסוג זה כולל, בין היתר, מידע סטטיסטי. לָאוֹר עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם. לדוגמה, מידע או תוכן שקראת באתר, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב.

 • ב-לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) נאסף באופן שוטף ומצטבר מידע כללי על מבקשי הצעת מחיר, מתעניינים, מבקרי האתר ו-בלוג האתר. מידע אישי שנמסר ל-לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) נמסר מרצונך החופשי, יוזמתך ובהסכמתך, ללא חובה חוקית למסרו, לרבות - מיידע ותיעוד הנוגע להצעות מחיר, תמחור ומחיר, עסקאות, שת"פ, מכירה, קניה וכיו"ב, בהווה ובעבר.

 • פרטים אישיים על הפונה - שם ושם משפחה, כתובת הנמען, מקום העבודה, כתובת מקום העבודה, מען למכתבים, תפקידו של הפונה, מספר העוסק ו/או מס. ת.ז, כתובת דוא"ל, פקס, תכתובת מסוג כל שהוא לרבות מסמך, מייל, SMS, מספרי טלפון עסקיים ופרטיים ושל העסק וכדומה.

 • פרטי העבודה, תכניה  ומאפייניה. פירוט דרישות הלקוח, תמחור, לו"ז, המענה שניתן, תיעוד תכתובות, תיעוד שיחות טלפוניות ואלקטרוניות.

 • פרטים אישיים על מבצע העבודה/נותן שירותים חיצוני/מתרגם ל-לָלָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) בהקשר לעסקה כנ"ל, להלן קב"מ (קבלן משנה). - שם ושם משפחה, כתובת הנמען, מקום העבודה, כתובת מקום העבודה, מען למכתבים, תפקידו של הפונה, מספר העוסק ו/או מס. ת.ז, כתובת דוא"ל, פקס, תכתובת מסוג כל שהוא לרבות מסמך, מייל, SMS, מספרי טלפון עסקיים ופרטיים ושל העסק וכדומה. 

 • פרטי העבודה, תכניה  ומאפייניה. פירוט הדרישות מהקב"מ, תמחור, לו"ז, המענה שניתן, תיעוד תכתובות, תיעוד סיכומים, שיחות טלפוניות ואלקטרוניות.

 • איסוף המיידע הינו לצורך העסקי לאינטראקציה ותקשורת בין אישית בין נותן השרות לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) ובין לקוח ו/או פונה מתעניין ו/או קב"מ. 

 • מיידע לצורך עבודה לפי נהלי לָאוֹר תרגומים (לָאוֹר פרסומים טכניים) ולעמידה בדרישות בקרת איכות ISO-9001.

 • לצורך להפיק הצעות מחיר, הזמנות, חשבוניות, קבלות, עמידה בבקרת איכות וכד'.

 • בכלל זה, מיידע חובה הניתן כחלק מציות לחוקי מס הכנסה, מע"מ וגופי רגולציה והתקשרויות במדינת ישראל.

 • המיידע נשמר במחשבי לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) ומגובה מרחוק.

 • המידע עשוי לשמש את לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) משלוחי דוא"ל או דיוור ישיר.

 • כל מידע אשר נמסר על ידך באתר ו/או נאסף על ידי לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) באמצעות האתר נשמר במאגר/י מידע של לָאוֹר ("מאגר המידע") בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981" (חוק הגנת הפרטיות").

 • מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת לאתרים של צדדים שלישיים, ולָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) לא תהיה אחראית לאתרים כאלו. ההכללה של קישור לאתר צד ג' באתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) או אתר אחר או באפליקציה, אינה מרמזת על תמיכה באתר המקושר או על אחריות כלשהי ביחס אליו.

 • באתר נעשה שימוש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, הנגשת מיידע המותאם לצרכיך, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולאבטחת מידע.

זכויות לעניין המידע, נגישות למידע שמור

 • על פי חוק הגנת הפרטיות, ניתן לבקש גישה למידע האישי השמור אצלנו או לבקש לתקן/לעדכן פרטים אישיים שאינם עדכניים או מדויקים (על ידי מי שהמידע נוגע אליו בלבד.)

 • איננו מתחייבים לקבל בקשות שאינן סבירות או שהחוק לא מחייב אותנו לקבלן, כולל בקשות שהיענות להן אינה מעשית בעליל, שמחייבות מאמץ טכני לא מידתי או שעלולות לחשוף אותנו לסיכונים תפעוליים, מסחריים, עסקיים, חשבונאיים, שיווקיים ו/או משפטיים.

 • באפשרותך להסיר עצמך ממאגר המידע על ידי שליחת בקשת הסרה לדוא"ל של מנהל אתר לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים).

שינויים במדיניות הפרטיות

לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. ככל שיחולו שינויים מהותיים לעניין אופן השימוש במידע שנאסף או נמסר על ידי משתמשי האתר תפורסם על כך הודעה באתר לָאוֹר.

מידע נוסף והגבלת האחריות

 • הינך מכיר בכך ומסכים, כי האתר, תוכן האתר ו/או כל המידע שהגישה אליו ניתנת באמצעות האתר והתוכנות המפעילות אותו, מוצעים ומועמדים לרשותך כמות שהם (as is) וכי אין לראות במידע המופיע באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו לשירות או למטרה אחרת. החברה אינה אחראים להתאמת האתר באופן כלשהו לצרכי המשתמש.

 • ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד, ולָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) לא תישא באחריות כלשהי בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) לא תישא באחריות כלשהי לחשיפת מידע שנמסר על ידך באמצעות האתר עקב חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר או של לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים).

 •  מודגש כי אין להסתמך באופן בלעדי על הנתונים המופיעים באתר.

 • כל הנאמר לעיל אינו פוטר את המשתמש מאחריותו לערוך מבדק בדיקה מקדימה והתאמת השימוש משל עצמו.

 • תכנים ותכתובות באתר מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר, אבל פונים לכלל המינים והמגדרים.  

 • בשום מקרה לא תחול על לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים)', מנהלים/ בעלים/ מתרגמים/ומי מטעמה, אחריות בגין נזקים כלשהם, עקיפים, מקריים, עקביים, הפרת חובה מקצועית, רשלנות, שגיאות, מחדל, השמטה, צד ג' וכד'.

 • על ידי השימוש באתר הינך מאשר כי אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

מקום שיפוט והדין החל

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע למדיניות פרטיות זו יהיה בית

.המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד

מרשם

לָאוֹר פרסומים טכניים (לָאוֹר תרגומים) הינו שם שיווקי/מסחרי לצרכי מרקטינג לקידום ומכירה של מוצרים או שירותים, אחזקה ופרסום אתר אינטרנט, בלוג, מחקרי שוק, פרסום ופעולה בפלטפורמות נוספות, כגון, פייסבוק, ווטסאפ, אינסטגרם, לינקדין ואחרים.
לפעולות כגון, גביה ותשלומים, בנקים, ביטוח, הצעות מחיר ומסמכים חשבונאיים ואחרים של 
עוסק מורשה 051628618. 
בכל מקום שנרשם: 'האתר/באתר' ו/או 'מנהל האתר' ו/או 'לָאוֹר תרגומים' ו/או 'לָאוֹר פרסומים טכניים והנדסה ו/או 'לאור' ו/או 'נעם זמר' ו/או  החברה - הכוונה לישות אחת.


יצירת קשר

מנהל האתר: נעם זמר. 

בכל שאלה או בירור, ניתן לפנות אלינו בשעות הפעילות במייל:  laor.info@gmail.com.

פנו אלינו בשעות הפעילות ליעוץ ללא התחייבות יש לך פרוייקט? בו מדבר

clipboard.png
bottom of page