חפש  

לָאוֹר תרגומים 
(לאור פרסומים טכניים והנדסה)  
 
הרבה יותר ממשרד תרגום, מאז 1986


-  laor.info@gmail.com   , יצירת קשר: 08-9435901

שעות פעילות:  א' - ה' : 09:00 - 17:00

 
עברית  |  
תאריך ושעה
 

חדש באתר, תשלום מאובטח
 גרפיקת פתרון
 

דרושים מתרגמים בעלי השכלה, ידע, רקע ונסיון מוכח בתרגום טכני, במגוון רחב של נושאים ותחומים טכניים. 
 
פרילנסרים בלבד, (עוסק מורשה / פטור). גברים ונשים כאחד.
 
• רגע לפני המענה - קרא/י בעיון
מועמדים ידרשו לתרגם טקסט לניסיון

• טופס רישום
Share | לחץ ושתף
  גליונות בטיחות - MSDS - Material Safety Data Sheet
SDS - Safety Data Sheet

   גליונות לדוגמא > ארוך  > קצר                      מכתב המלצה של חברת עמילות מכס TransWorld לוגיסטיקה   > קישור

חומרים מזיקים חומרים רעילים חומרים דליקים חומרים נפיצים חומרים קורוזוביים מסוכנים לסביבה
* סימונים על גבי האריזה חייבים להיות בשפה העברית, ברורים לקריאה ועמידים לשחיקה ולמחיקה.

עדכון בדבר שינוי התקנות והסיווג לפי שיטת GHS 

חקיקת REACH - שינוי תקנות הרישום, ההערכה והרישוי של כימיקלים באיחוד האירופי.

בעקבות ההכרה בצורך לקיום מערכת סיווג עולמית אחידה (GHS) לסיווג של חומרים מסוכנים, החל מ- 1.6.2015 שיטת הסיווג של חומרים מסוכנים האירופאית/העולמית השתנתה.

הדירקטיבות האירופאיות הישנות (DPD) לסימון וסיווג חומרים מסוכנים 67/548,1999/45 מתבטלות ומוחלפות בהדרגה בתקנה אירופאית 1272/2008.CLP Reguation (EC) No
לאחר שינוי הסיווג, גיליונות בטיחות המעודכנים יקראו SDS.

המשמעות המיידית על תוכן הסיווג של המוצרים בגיליונות הבטיחות היא שהרבה מוצרים שנחשבו כלא מסוכנים בשיטת הסיווג הישנה, יהפכו להיות מסוכנים בשיטת הסיווג החדשה.

ככל הידוע, במדינת ישראל, למעט טיוטות שנעשו להתאמות הנדרשות בתקנות, עדיין לא פורסמו ע"י המדינה/המוסד לבטיחות ולגהות/מכון התקנים, תקנות מחליפות/עדכניות.

לפיכך התקנות הקיימות וגיליונות MSDS הקיימים תקפים עד להחלפתם ע"י היצרן/ספק בגיליונות SDS שנערכו בשיטת GHS החדשה. 
האחריות לבדוק את הצורך בעדכון גיליונות הבטיחות לאור השינויים ברגולציה היא של היבואן. האחריות לספק גיליון עדכני שכזה, היא של היצרן.

ב"לאור" גיליונות הבטיחות יתורגמו ויותאמו לתקנות הישראליות לפי הדירקטיבה הקיימת או החדשה, כתלות במה שהלקוח יספק לביצוע.
MSDS)  - Material Safety Data Sheet)
SDS)     - Safety Data Sheet)
GHS)    - Global Harmonize System)
CLP)    - Classification, Labeling, Packaging)

תקנות קיימות

גיליון בטיחות M/SDS נדרש על פי החוק ומוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות סיווג, אריזה, תווים וסימון על האריזות התשנ"ח - 1998). גיליון הבטיחות מהווה את תעודת הזהות של החומר הכימי / תערובת של חומרים.

ב-לאור תרגומים אנו נבצע עבורכם תרגום מאנגלית לעברית, הכנה והפקה של גיליונות בטיחות תקניים הכוללים את כל המידע הנדרש עבור מגוון רחב של חומרים מסוכנים.

 • הגיליונות מוגשים ללקוח כשהם ערוכים ומותאמים לדרישות והתקנונים הישראליים, במבנה תקני הכולל 16 סעיפי חובה הנדרשים בתקנות הבטיחות בעבודה עבור גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים התשנ"ח 1998.
 • הגיליונות כוללים את כל סמלי ותויות הבטיחות הנחוצים בעברית ומופקים בצבע מלא.

     •• למתרגמים אצלנו גיליון בטיחות M/SDS מלא - באפשרותנו להפיק עבורכם גם כרטיסי בטיחות: 
         1) כרטיס בטיחות מקוצר - מתבסס על הגיליון המלא, מכיל פרטים חיוניים וחשובים ביותר בעמדת העבודה 
             ולכוחות החירום וההצלה.

         2) כרטיס בטיחות לנהג -  לשינוע והובלת חומרים מסוכנים בהתאם לתקנות שירותי הובלה.


ל-"לאור" ניסיון ויידע מצטבר בתרגום של מאות גיליונות בטיחות ללקוחות מרוצים רבים.
גופים מוסדיים, יבואנים, לקוחות פרטיים, חיילות צה"ל וגופים הפועלים עם משרד הביטחון וכל מי שעוסק או בא במגע עם חומרים מסוכנים.

ב-
"לאור", תרגום גיליונות בטיחות M/SDS מבוצע על-ידי מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים (.M.Sc),
מומחה בתחום הסיווג לחומרים מסוכנים והכנת גיליונות בטיחות, 
מוסמך על-ידי המוסד לבטיחות וגיהות כאחראי חומ"ס בתאגידמכיר את הדרישות על בוריו, בעל וותק, יידע וניסיון רב שנים.


הסבר, מטרת הגיליון ושימושיו

גיליונות בטיחות חומרים (באנגלית: Material/Safety Data Sheet, בראשי תיבות: M/SDS) מטרתם לתאר את מאפייניו של חומר מסוים, לתאר את דרכי הטיפול בחומרים מסוכנים ולהעמיד לרשותו של כל מי שעוסק בחומר מסוכן, עובדים, הנהלה, רשויות, כוחות חירום, רפואה והצלה וכד' את המידע הבטיחותי הרלוונטי עבורו, בכלל זה את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה.
 
דרישות ותקנות
"תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות סיווג, אריזה, תווים וסימון על האריזות), התשנ"ח - 1998", מחייבות כול יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן, לצרף גיליונות בטיחות לחומרים שהוא מספק.

"תקנות ארגון הפקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט - 1999" מחייבות כל מקום עבודה שמוחזקים בו חומרים מסוכנים להחזיק בהישג ידם של העובדים גיליון בטיחות לכל חומר מסוכן.

על פי התקנות הנזכרות, עיסוק בחומר מסוכן (רעל או כימיקל מזיק כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993) הוא כל "פעולות של עיבוד, ייצור, עריכת ניסיונות ובדיקות, אריזה, אחסנה, שינוע, וכל מלאכה אחרת שעניינה טיפול בחומר המסוכן או עבודה באמצעות חומר מסוכן". 
על מחזיק במקום עבודה לוודא כי ברשותו גיליונות בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו.
העתק יוחזק במקום נגיש ובהישג יד של העובדים. התקנות גם מעגנות בחוק את חובתו של היצרן/ספק לספק גיליון בטיחות עדכני לחומרים מסוכנים.


האם ישנה חובת הפצה של גליונות בטיחות?
מקום העבודה מחוייב להביא לידיעת עובדיו את תוכנם של גליונות הבטיחות של החומרים איתם הם עובדים - ההנהלה והעובדים מחויבים לפעול על פי ההנחיות הרשומות בו.

באיזו שפה נדרש גיליון הבטיחות להיות?
גיליון הבטיחות נדרש להיות בשפה הרשמית של המדינה שבה החומר או התרכובת מוכנסים לשימוש, למעט מקרים בהם הוחלט אחרת על ידי המדינה.

מטרת התקנות
 • שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של העובדים עם חומרים מסוכנים. 
 • שמירה על בטיחותם ועל בריאותם של הנמצאים בסמוך ובסביבה הקרובה. 
 • שמירה על איכות הסביבה - הגנה על המרחב המיידי והכולל במקום העבודה ומחוצה לו.
שימוש נרחב נעשה בגיליונות בטיחות חומרים לקיטלוג מידע אודות כימיקלים.
המידע בגיליון בטיחות חומרים עשוי להכיל הוראות לשימוש בטוח בכימיקלים וסיכונים אפשריים הכרוכים בשימוש בהם.


מידע נדרש
 • תכונות החומר 
 • השפעות החומר על האדם 
 • סיכונים 
 • מניעת סיכונים ואמצעי בטיחות 
 • מידע סביבתי - סילוק החומר וטיפול בפסולת
סעיפי המיידע בעברית (סעיף 4 לתקנות):
במטרה לשמור על אחידות ושלמות הנושא, גליון בטיחות מחייב התייחסות ל-16 סעיפי חובה, כדלקמן:
 1. זיהוי החומר המסוכן; זהות היצרן / הסוכן / המשווק
 2. זיהוי מרכיבי החומר המסוכן 
 3. סיכוני החומר המסוכן
 4. הוראות עזרה ראשונה
 5. נוהל כיבוי אש
 6. אמצעי זהירות, בטיחות ומניעת שפך
 7. טיפול ואחסנה
 8. אמצעים תיקניים לצימצום חשיפה ואמצעי מיגון
 9. תכונות פיסיקליות וכימיות
 10. יציבות וריאקטיביות 
 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)
 12. מיידע סביבתי / איכות הסביבה
 13. דרכי סילוק וטיפול בפסולת רעילה
 14. שינוע (אוירי/ימי/יבשתי)
 15. חקיקה ותקינה
 16. מידע נוסף / אחר
 • מומלץ לכל מעביד או מנהל לדאוג לתרגם את גליון הבטיחות לשפה המובנת לעוסקים בחומרים, בהתאם לצרכים.

אנו ב"לאור תרגומים" נסייע לכם לעמוד בדרישות והתקנונים, על-ידי תרגום, הכנה והפקה של גליונות הבטיחות מאנגלית לעברית, תוך שימת דגש על המצאות כל המיידע הנדרש ושימוש במונחים טכניים -מקצועיים נכונים והמחוייבים בתקנות, למגוון רחב של חומרים.


 • המיידע וההפניות לעיל מבוססים על פירסומי המוסד לבטיחות ולגיהות. יש לעקוב אחר עדכונים המתפרסמים ברשומות מפעם לפעם. 
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  
מבזקי חדשות       
     

מעוניינים לשמוע עוד? פנו אלינו עכשיו: לאור תרגומים  - הרבה יותר ממשרד תרגום
רח' הגולן 28, יבנה 8150432, טלפון: 08-9435901, פקס: 08-9431872  laor.info@gmail.com
 הזכויות שמורות © 2010-2018 Copyright. בניית האתר: לאור תרגומים, נעם, ע"ג פלטפורמה של Live City 
לייבסיטי - בניית אתרים